Program Współpracy Transgranicznej

Polska - Białoruś - Ukraina   2007 - 2013

 
Strona główna O programie O projekcie Galeria Linki
 

 

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 został zatwierdzony przez Komisję Europejską   6 listopada 2008 roku - Decyzja K(2008)6411.

Głównym celem Programu  jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych. Cel Programu jest realizowany w ramach następujących priorytetów:
Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego.
Priorytet 2. Poprawa jakości życia
Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych

Całkowity budżet programu na lata 2007-2013 wynosi 202,9 mln EUR, w tym ze środków UE 186,2 mln EUR.

Okres realizacji Programu: od zatwierdzenia programu przez KE (tj. od 6 listopada 2008) do 31 grudnia 2016 r.

Wszystkie projekty muszą zostać zakontraktowane nie później niż do 31 grudnia 2013 r.

Wszystkie działania w ramach projektów muszą zakończyć się do 31 grudnia 2015 r.

Finansowe zakończenie wszystkich umów, ewaluacja ex-post Programu, dostarczenie do KE raportu końcowego oraz ostatnia płatność z KE muszą nastąpić nie później niż 31 grudnia 2016 r.

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na obszarze pogranicza polsko – białorusko – ukraińskiego. Cel ten jest realizowany poprzez dofinansowywanie projektów przynoszących korzyści regionom przygranicznym Każdy projekt musi obejmować partnerstwo transgraniczne, tzn. powinien być złożony wspólnie przez co najmniej dwóch partnerów – jednego z Polski i drugiego z Białorusi lub z Ukrainy.

Z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina, na wykonanie niezbędnych prac przyznano Białorusi 10,9 mln euro. Strona polska uzyskała kwotę dofinansowania w wysokości 8 mln Euro. Jednak po przetargu na Wykonawcę robót, wartość projektu polskiego została zmniejszona i wartość dofinansowania wynosi ok. 4,9 mln euro.


EISP jest źródłem finansowania programów współpracy Unii Europejskiej z państwami sąsiadującymi, w tym 15 programów współpracy transgranicznej realizowanych na zewnętrznych granicach UE. Programy te przewidują możliwość dofinansowania tzw. projektów strategicznych, tj. dużych projektów inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla osiągania celów danego programu po obu stronach granicy UE.

Link do strony Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007- 2013:

http://www.pl-by-ua.eu/pl

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm